نکات ایمنی الکتروشوک

آﺷﻨﺎﯾی ﺑﺎدﺳﺘگﺎه اﻟکﺘﺮوﺷﻮك دﺳﺘگﺎه اﻟکﺘﺮوﺷﻮكﯾﺎ دﻓﯿﺒﺮﯾﻼﺗﻮر از دﺳﺘگﺎﻫﻬﺎيپﺎﯾﻪپﺰﺷکی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ کﻪ وﺟﻮد آن در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧی، کﻠﯿﻨﯿکﻫﺎ،...

ادامه مطلب

الکتروکوتر erbe icc300

نکات ایمنی مربوط به پلیت کوتر

کارکرد و کاربرد پلیت کوتر: همانطور که گفتیم دستگاه الکتروتر نمی‌تواند بدون پلیت کوتر فعال باشد. این وسیله کاربردهایی دارد که عبارتند ا...

ادامه مطلب